طلای خام (گرم)
خرید: 1,035,000
تومان
فروش: 935,000
تومان
انگشتر
گردنبند
دستبند
گوشواره
سرویس
طلای سفارشی

انگشتر کارتیه زنجیر

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 388,125
تومان
قیمت حدودی 2,626,312
تومان

گوشواره سوزنی کارتیه

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 465,750
تومان
قیمت حدودی 3,151,575
تومان

دستبند کارتیه

وزن تقریبی 7 گرم
بیعانه 1,086,750
تومان
قیمت حدودی 7,353,675
تومان

گردنبند دل آویز

وزن تقریبی 3.3 گرم
بیعانه 512,325
تومان
قیمت حدودی 3,466,732
تومان

گوشواره دایره آویز بلند

وزن تقریبی 5 گرم
بیعانه 776,250
تومان
قیمت حدودی 5,252,625
تومان

گوشواره آویز دایره

وزن تقریبی 2.5 گرم
بیعانه 388,125
تومان
قیمت حدودی 2,626,312
تومان

انگشتر هشتی

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 455,400
تومان
قیمت حدودی 2,115,540
تومان

گردنبند حروف

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 310,500
تومان
قیمت حدودی 2,101,050
تومان

گردنبند دوقلب

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 310,500
تومان
قیمت حدودی 2,101,050
تومان

گردنبند طبیعت

وزن تقریبی 2 گرم
بیعانه 310,500
تومان
قیمت حدودی 2,101,050
تومان

گردنبند خورشید

وزن تقریبی 3 گرم
بیعانه 465,750
تومان
قیمت حدودی 3,151,575
تومان